.
გუნდი


ადამიანური რესურსებისა და ორგანიზაციული/ინსტიტუციური განვითარების ექსპერტი საჯარო, კერძო და სამოქალაქო ორგანიზაციებში 15 წლიანი მენეჯერულ პოზიციებზე საქმიანობის გამოცდილება - ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით.
განხორციელებული აქვს ორგანიზაციული ტრანფორმაციისა და ცვლილებების მართვის, HR სისტემებისა და ინსტიტუციური განვითარების მიმართულებით 50-ზე მეტი პროექტი და აქტივობა.

აქვს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით საერთაშორისო პროექტების მართვის გამოცდილება.

ადამიანური რესურსების მართვისა და ზრდასრულთა განათლების ექსპერტი საჯარო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ადამიანური რესურსების მართვის, კარიერული და პროფესიული განვითარებისა და პროექტების მართვის 10 წლიანი გამოცდილება.

განხორციელებული აქვს ადამიანური რესურსების მართვის ინოვაციური სისტემის დანერგვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტები საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID პროექტის "მმართველობა განვითარებისათვის“ G4G მიერ მხარდაჭერილი პროექტები, რომლიც დაკავშირებულია მნიშვნელოვანი სახელმწიფო რეფორმების ინიცირებასთან.
აქტიურად საქმიანობს ადამიანების განვითარების (ტრეინინგები და ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამები) დარგების განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით.
იგი არის სწავლების მეთოდოლოგის, ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და დასაქმების მიმართულებით რამდენიმე სახელმძღვანელოს ავტორი.
მიღებული აქვს რამდენიმე საერთაშორისო რეგიონალური კურსის სერტიფიკატი.