.

მაკა კუკავა


საჯარო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ადამიანური რესურსების მართვის, კარიერული და პროფესიული განვითარებისა და პროექტების მართვის 12 წლიანი გამოცდილება.
განხორციელებული აქვს ადამიანური რესურსების მართვის ინოვაციური სისტემის დანერგვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტები საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში. აქტიურად საქმიანობს ადამიანების განვითარების (ტრეინინგები და ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამები) დარგების განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით. იგი არის სწავლების მეთოდოლოგის, ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და დასაქმების მიმართულებით რამდენიმე სახელმძღვანელოს ავტორი..

The European Union for Georgia - ევროკავშირი საქართველოსთვის პროექტის «სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში»(Support to the Public Administration Reform in Georgia) უფროსი ექსპერტი სამუშაო ძალის სტრატეგიული დაგეგმის საკითხებში.

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის USAID Economic Security Program (DAI) მხარდაჭერით და დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის "სტაჟირების და სამუშაო ადგილზე სწავლის შესაძლებლობის ხელშემწყობა სტუდენტებისთვის" მენეჯერი რომლეიც ხორციელდება "ინსტიტუციური
და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის" - ICDC (Institutional and Capacity Development Center) მიერ

თანამშრომლობს არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (USAID GOVERNMENT FOR GROWTH (g4g), usaid hicd 2020, GIZ, IHK Academy Munich and Upper Bavaria gGmbH) პროექტების მენეჯერისა და ექსპერტის სტატუსით ორგანიზაციული განვითარების, სახელმწიფო რეფორმებთან დაკაბშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების . და პროფესიული განათლების მიმართულებებით. ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სტუდენტების კარიერის დაგეგმვისა და დასაქმების უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით.