.

ვინ ვართ ჩვენ?

ააიპ “ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი” (ICDC) არის ორგანიზაცია, რომელსაც  მაღალკვალიფიციური, ენთუზიაზმით აღსავსე და კრეატიული გუნდი წარმოადგენს. ორგანიზაციის გუნდის საერთაშორისო განათლება, საჯარო და კერძო სექტორებში წარმატებული პრაქტიკული საქმიანობის დიდი გამოცდილება, საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მხარდაჭერა გარანტირებულს ხდის ჩვენი სერვისების მაღალ ხარისხსა და მათ საერთაშორისო სტანდარტებთან  შესაბამისობას.
ჩვენი გუნდი მოწოდებულია დაამკვიდროს ახალი სტანდარტი ორგანიზაციული/ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების განვითარების მიმართულებით.

ჩვენი  ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:
  • ორგანიზაციული შესაძლებლობებისა და ინდივიდუალური კვალიფიკაციების, ზოგადად საზოგადოების განათლების ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობა და პროფესიული ცოდნებისა და უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების განვითარების მიზნით აქტიური მექანიზმების ჩამოყალიბება;
  • განათლების, პროფესიული ცოდნებისა და უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების ხარისხის განვითარების მიზნით აქტიური ინსტრუმენტების შემუშავება და განხორციელება;
  • ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე დასაქმების, შრომის ბაზრების ტენდენციების, სისტემებისა და მექანიზმების კვლევა. შრომის ბაზრების მოთხოვნებთან საზოგადოების არსებული ცოდნების, კომპეტენციების, კვალიფიკაციის შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
  • საქართველოში სახელმწიფო და კერძო-ორგანიზაციების, სხვა დაინტერესებული პირების ინტიტუციონალური და შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა;
  • სხვადასხვა მიმართულებით ორგანიზაციული/ინსტიტუციური, ინდივიდუალური კვლევების განხორციელება, ანალიზი და შეფასებების წარმოება;
  • სახელმწიფო სექტორისა და ბიზნეს-ორგანიზაციების, ასევე სხვა პირების ინსტიტუციური, ორგანიზაციული, ადამიანური რესურსების მართვისა და მათი შესაძლებლობების განვითარების აქტიური სისტემებისა და მექანიზმების ჩამოყალლიბება. ამ მექანიზმების, ინსტრუმენტების საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მეთოდოლოგიებთან და სტანდარტებთან ჰარმონიზების პარალელურად - ქართულ რეალობასთან ადაპტაცია.
  • საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში, სხვა სექტორებში საზოგადოების დასაქმების ხელშეწყობა და ამ მიზნით აქტიური მექანიზმების, სისტემებისა და ინსტრუმენტების ჩამოყალიბება, ამ მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა მიმართული, დასაქმებაზე ორიენტირებული პროექტების შემუშავება და განხორციელება.